Kdo jsme – MŠ

V mateřské škole pracujeme podle vzdělávacího programu, při jehož tvorbě jsme vycházeli z formálního kurikula programu podpory zdraví v MŠ a bilingválního vzdělávacího programu CESTA, zpracovaným dříve učitelkami MŠ.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Moje cesta za zdravím porozuměním a poznáním jsme zpracovaly pro období 2016-20.
Pro tento program jsme se rozhodly proto, že se ztotožňujeme s jeho filosofií.
Chápeme, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie. Právě sluchově postižené děti jsou od počátku svého života ohroženy stresem, vycházejícím z nedostatečné komunikace, z  neschopnosti vyjádřit svá přání a potřeby.
Do vzdělávacího programu naší mateřské školy jsou zařazovány především děti se sluchovým postižením na základě lékařské diagnostiky, žádosti zákonných zástupců dítěte a doporučení speciálně pedagogického centra.
Zařazovány jsou zpravidla děti ve věku tří let.
Je možno přijmout dítě, které nedosáhlo věku tří let, pokud je to v zájmu jeho vzdělávacích potřeb a zabezpečení potřebné speciálně pedagogické péče.
Třída MŠ není věkově homogenní.
Je zde uplatňován důsledně individuální přístup vzhledem ke komunikačním a výchovně vzdělávacím potřebám každého dítěte.

Základní principy programu:

  • Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce
  • Rozvíjení komunikace a spolupráce
  • Podpora harmonického rozvoje osobnosti v rozumové, citové a volní oblasti naplňujeme bilingvální metodou výchovy a vzdělávání sluchově postižených dětí.

Jejím cílem je zajistit dětem v MŠ i v rodině plnohodnotnou funkční komunikaci, která umožňuje naplňování potřeb dětí, ale i jejich rodičů a zajišťuje tak pohodu potřebnou pro zdravý vývoj dětí.
U dětí nedoslýchavých a dětí s kochleárním implantátem je naším cílem postupný přechod ke komunikaci orální.
U dětí, které mají předpoklad k orálnímu vzdělávání postupujeme tedy především orálním způsobem, u dětí neslyšících více využíváme znakového jazyka, přičemž i těmto dětem je věnována velká logopedická péče, tak aby i u nich došlo k rozvoji mluvené řeči, odpovídající jejich schopnostem.
U neslyšících dětí se věnujeme i počátkům osvojení písemné formy jazyka – tj. globálnímu čtení.
Bilingvální přístup má pozitivní vliv na rozvoj dětí, znakový jazyk, zejména u malých dětí umožňuje funkční komunikaci a myšlení dětí a děti, které později přechází na orální komunikaci – zejména děti po implantaci CI, dokáží oba jazyky oddělit a podle potřeby využívat.
Děti chceme naučit pojímat zdraví jako hodnotu, která umožňuje člověku vést plnohodnotný život a chceme je vybavit k tomu potřebnými kompetencemi.
U všech dětí, nejen u sluchově postižených a u těch s kochleárním implantátem, je důležité vhodnou výchovou a rehabilitací dosáhnout optimálních výsledků a vychovat šťastné dítě, umožnit mu kvalitní vzdělání a postavit ho do života tak, jak nejlépe je to možné.
Někdy je tato cesta dlouhá a těžká, ale vždy může být naplněná radostí z malých i větších úspěchů.

Svět neslyšícího a těžce sluchově postiženého dítěte je tedy od počátku světem dvojjazyčným:
znaková řeč a čeština, přijímaná odezíráním (tedy neúplná).

Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce:

  • prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte
  • upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání
  • aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností
  • využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
  • uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost
  • Výchovnou práci se snažíme organizovat tak, aby si děti nově získané pojmy mohly spojit s vlastní zkušeností a zážitkem.

V průběhu školního roku podnikáme výlety do města a sledujeme a poznáváme důležité budovy ve městě. Spolupracujeme se studenty oboru Výchovná dramatika neslyšících JAMU v Brně, kteří nám několikrát do roka předvádí svá divadelní představení, spojená s aktivitami pro děti.
Navštěvujeme divadlo „Neslyším“ a velmi rádi se ú častníme vystoupení neslyšících herců.
Tato představení mají u dětí velký úspěch, zejména proto, že při nich odpadá komunikační bariéra Rovněž navštěvujeme divadlo Radost, ve kterém vybíráme pro děti zejména pohybově zaměřené pohádky, které jsme dětem v průběhu představení tlumočíme.
Oblíbené jsou u dětí i návštěvy Technického muzea, při kterých si mohou vyzkoušet fungování fyzikálních zákonů a pohádkové návštěvy Planetária.
Při pobytu venku máme možnost využít školní zahrady, která byla vybavena novými prolézačkami a hračkami pro děti.

Podnikáme výlety na okolní hřiště na Lesné, kde mají děti možnost setkávat se a navazovat kontakty se slyšícími dětmi.
S dětmi navštěvujeme různé obchody, kde vyhledávají potraviny či oblečení podle našich pokynů.
Navštěvujeme tradičně oboru s divokými prasátky v Jundrově, která krmíme kaštany, nasbíranými na školní zahradě.
Podnikáme celodenní výlety do Dinoparku ve Vyškově a ZOO v Brně.
Při cestách na výlety se zaměřujeme na chování dětí v  dopravních prostředcích, na bezpečné chování při přecházení vozovky a také na orientaci dětí, tak aby znaly číslo tramvají i cestu zpět do MŠ.
Každý školní rok si děti mohou vyzkoušet svoji samostatnost a schopnost zvládnout odloučení od rodiny na škole v přírodě společně se svými staršími spolužáky.