Kdo jsme – ZŠ

Naše škola sídlí v městské části Lesná. Zde žáci mají možnost navštěvovat školní družinu. Jak pro odpolední činnost, tak i pro výuku, je zde využívána školní zahrada a hřiště, které nabízí pobyt venku i dostatek prostoru pro uvolnění a relaxaci.

Vzhledem ke komunikačním a výchovně vzdělávacím potřebám každého dítěte je u nás uplatňován převážně individuální přístup, což umožňuje i malý počet žáků ve třídě. Komunikační metody jsou zvoleny dle schopností dětí.

Vyučující obohacují výuku návštěvou muzeí, výstav, divadel, zajišťují různé besedy a soutěže. Škola nabízí i odpolední zájmové aktivity, které se obměňují podle zájmu dětí (kroužek informatiky, sportovní aktivity, …). Žáci se zúčastňují Celostátních sportovních her, různých akcí, vystoupení a soutěží – především sportovních, ale i počítačových a dopravních.

Mladší žáci pracují v keramickém kroužku, účastní se i přehlídek a soutěží v dramatické a výtvarné tvorbě. Řadu zajímavých akcí připravuje pro děti i občanské sdružení Labyrint Brno, které se školou spolupracuje již několik let.

Pojetí a cíle naší školy  

Školní docházka na naší škole je desetiletá.

Učíme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “ Učíme se pro život“, který je zpracovaný podle RVP ZV (rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). Některé děti mají vlastní individuální vzdělávácí plán (IVP).

Na škole pracují asistenti pedagoga, kteří se ve výuce individuálně věnují právě žákům, kteří mají určité potíže ve vzdělávání, či nezvládají učivo daného ročníku v plné míře.

Naši školu navštěvují především děti s různým stupněm sluchového postižení z Brna a blízkého okolí.

Ve třídách jsou ale žáci nejen neslyšící, nedoslýchaví a s kochleárním implantátem, ale i s různými vadami řeči a děti s kombinovaným postižením – souběžným postižením více vadami či autismem.

Učitel tedy volí komunikační metodu individuálně podle specifických potřeb každého žáka.

Hlavním cílem je zajistit plnohodnotnou funkční komunikaci, která umožňuje naplňování vlastních potřeb žáka a zajišťuje tak, aby naši absolventi mohli pokračovat ve studiu na středních či středních odborných školách, …

Úspěšně se tedy v naší škole vzdělávají děti a žáci s narušenou komunikační schopností, kterým ve výchovně-vzdělávacím procesu vyhovují právě metody a formy využívané

pro vzdělávání sluchově postižených.

Specifika vzdělávání

K žákům je přistupováno s ohledem na stupeň a druh postižení i s ohledem na nutnou míru podpory  individuálního vzdělávacího plánu.

U žáků, kteří mají předpoklad k orálnímu vzdělávání, postupujeme především orálním způsobem, u dětí neslyšících využíváme více znakového jazyka, přičemž i těmto dětem je věnována logopedická péče, aby i u nich došlo k rozvoji mluvené řeči, odpovídající jejich schopnostem.

Důraz klademe na názor, strukturované učení, rozvoj řeči, vytváření slovní zásoby a její upevňování ve všech předmětech, …

Vytvořili jsme vlastní vzdělávací program, ve kterém se počítá s bilingválním vzdělávacím přístupem a s výukou jak znakového jazyka (jako samostatného předmětu), tak i logopedie.  Velký důraz je kladen na individuální potřeby rozvoje osobnosti dítěte, používají se tedy všechny metody, které vedou k hlavnímu cíli – přípravě na život a budoucí povolání.

Ve výuce používáme český znakový jazyk, případně znakovanou češtinu, ale samozřejmě mluvenou i písemnou formu českého jazyka. Do učebního plánu je zařazen i předmět individuálně logopedická péče. Při vyučování se dále využívají i další prvky a prostředky, které se ke komunikaci uplatňují – prstová abeceda (daktyl), odezírání, pantomima, dramatizace, sluchová výchova a reedukace sluchu, …

Učitelé, asistenti i vychovatelé volí vždy takové vzdělávací a komunikační metody, které jsou pro daného žáka nejvhodnější.

O nás

V našem učitelském sboru jsou zastoupeni i neslyšící učitelé a neslyšící asistenti pedagoga, kteří jsou identifikačním vzorem pro neslyšící žáky a rodiče. Nyní na škole působí 6 sluchově postižených pedagogických pracovníků.

Třídy jsou přizpůsobeny postižení žáků, důraz je kladen i na využívání moderních technologií, práci na PC, na interaktivní tabuli a používání různých speciálních výukových programů. Při vzdělávání žáků využíváme nejen řadu obrazových materiálů, CD a DVD, ale i vlastních osvědčených názorných pomůcek a prezentací.

V průběhu školního roku podnikáme výlety, navštěvujeme muzea a divadla (zejména Radost a divadlo „Neslyším“).

Na Lesné je využíváno i příznivé polohy školy.

V jarních a podzimních měsících se nabízí možnost výuky prvouky, přírodovědy či pracovních činností právě na školním pozemku. Pro tělesnou výchovu využíváme školní hřiště. Za příznivého počasí děti 1. stupně využívají i atrium s lavičkami, které se nachází uvnitř budovy a poskytuje tak neomezený, ale bezpečný pobyt venku. Na tomto odloučeném pracovišti je k dispozici i cvičná kuchyňka.

Pravidelně se organizují i vánoční besídky, velikonoční dílny, karnevaly, sportovní odpoledne, …

Dle zájmu žáků jsou organizovány školy v přírodě, na které se děti každoročně velmi těší.

Obohacením výuky jsou i praxe a výstupy studentů DiFa JAMU v Brně. Spolupracujeme se studenty oboru Výchovná dramatika neslyšících, kteří našim žákům několikrát do roka předvedou svá divadelní představení.

Ve škole pracuje i školní metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Nedílnou součástí našeho zařízení je i  SPC (Speciálně pedagogické centrum), které pomáhá jak rodičům žáků integrovaných do běžných ZŠ, tak i rodičům našich dětí. Zajišťuje nejen péči logopedickou a surdopedickou, ale i psychologickou a sociální.

Škola úzce spolupracuje i s lékařskými a zdravotnickými pracovišti.

Studenti zejména Masarykovy univerzity mají možnost absolvovat náslechy a souvislé pedagogické praxe pod vedením odborných pedagogů na všech úsecích školy.

Naše škola organizuje i kurzy znakového jazyka pro rodiče dětí, což přispívá k lepšímu dorozumívání a komunikaci v rodině a celkovému rozumovému i citovému rozvoji dítěte.

Historie školy

Vzdělávání na naší škole vychází z dlouholeté tradice.

V roce 1832 konkrétně 4. října byl v Brně slavnostně otevřen Moravsko-slezský ústav pro hluchoněmé. Podnět k tomu dal vrchní rada Zemského soudu Josef Dietmann – rytíř z Traubenburk a brněnský továrník František Ess, který ve své závěti odkázal větší částku peněz na založení ústavu pro hluchoněmé a nevidící. Byla vyhlášena i veřejná sbírka a celková suma se tak stala finančním základem pro zřízení ústavu.

Brněnský ústav byl druhým ústavem v našich zemích a byl zřízen po vzoru ústavu vídeňského, kde se vyučovalo podle manuální metody. Po čase však přešel na výuku metodou orální. Vyučovalo se německy a byly předávány pouze znalosti nutné pro život.

Vyučování v českém jazyce se poprvé uskutečnilo v roce 1860.

V roce 1865 byl ústav rozšířen, nestačil ale všem sluchově postiženým dětem, které žily na Moravě, tak byly v roce 1894 zřízeny i v jiných městech další ústavy. Brněnský ústav tak zůstal jen pro děti německé národnosti.

V roce 1919 byl brněnský ústav zrušen, ale již v roce 1924 byla v Brně zřízena jedna třída – jako odloučené pracoviště pro děti brněnských rodičů. V roce 1951 se osamostatnila a v roce 1956 získala prozatímní budovu a to díky rodičům brněnských žáků.

Škola se v minulosti několikrát stěhovala. Od šedesátých let byla umístěna přímo v centru Brna na ulici Koliště, ve dvorním traktu. Pak se v roce 1994 z důvodu výstavby moderního komplexu IBC, přestěhovala do dvou malebných brněnských městských částí. Do konce školního roku 2016/2017 škola sídlila v jednom z pavilonů běžné základní školy v Řečkovicích a druhá budova (odloučené pracoviště) se nacházela v brněnské části Lesná. Od školního roku 2017/2018 sídlí na Lesné jak I., tak II. stupeň základní školy, MŠ a pracovny Speciálně pedagogického centra.