Pro klienty SPC

Služby Speciálně pedagogického centra

Psychologické

  • psychologické poradenství a péče o rodinu
  • psychologická diagnostika
  • řešení výchovných problémů
  • řešení výukových problémů
  • psychorehabilitace rodin

Sociálně – právní

  • Poskytování sociálně právního poradenství a zabezpečení sluchově postižených a jejich rodin.

Speciálně-pedagogické

  • Speciálně pedagogická intervence a poradenská podpora dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením.
  • Speciálně pedagogická diagnostika u dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se sluchovým postižením.
  • Diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
  • Budování a rozvoj audioorální komunikace, její složky receptivní, zejména poslechu a odezírání, a složky produktivní.
  • Rozvoj českého znakového jazyka a dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.
  • Poskytování informací o možnostech vzdělávání a komunikace osob se sluchovým postižením a jejich životě záskonným zástupcům, popřípadě starším žákům.
  • Poskytování poradenských informací o kompenzačních a dalších pomůckách včetně didaktických a jejich dostupnosti, poskytování instrukce k jejich používání.
  • Poradenství ohledně sluchadel a kochleární implantaci včetně nácviku na audiometrické vyšetření.
  • Příprava na implantaci kochleárního implantátu a následná logopedická péče a rehabilitace.
  • Cvičení na posilování nepostižených smyslových funkcí
  • Sluchová výchova (reedukace a edukace sluchu)
  • Logopedická intervence -(dechová, fonační a artikulační cvičení, výstavba orální řeči, alternativních metod čtení, analyticko-sytetická metoda čtení, rozvoj slovní zásoby, vedení pojmových deníků, nácvik čtení s porozuměním apod.)
  • Raná intervence v rodinách i ambulantně v SPC – pomoc při budování způsobu komunikace terapie

Dále Vám SPC nabízí:

  • výuku znakového jazyka pro rodinné příslušníky, pedagogy;
  • pomoc s výběrem a zařazováním dítěte do vhodné MŠ, ZŠ, SŠ a s volbou povolání;
  • seznámení s dalšími rodinami v obdobné životní situaci;
  • hospitace v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené;
  • krátkodobé diagnostické pobyty rodičů a dětí ve škole;
  • diagnostické pobyty žáků ve škole;
  • zprostředkování kontaktů na odborníky z oblasti foniatrie (AUDIO-fon centrum Brno atd.)
  • zapůjčení literatury, pomůcek, CD, DVD;
  • metodická podpora a poskytování poradenských odborných konzultací pedagogickým pracovníkům škol vzdělávajícím žáky se sluchovým postižením.